About Us

SM Accounts was founded in 2015 and is an independent bookkeeping service with a passionate about helping small businesses and keen to take an interest in each and every business. To look to become part of the team and to help them grow and be successful over the long term.   

The business has built up a large portfolio of clients within the South East, currently have clients in Surrey, London, Hampshire, and West Sussex. 

SM Accounts is proud to be a member of AAT and ICB the largest bookkeeping and accounting associations in the UK.

Sylwia Misiewicz is a highly numerate, ambitious and motivated person with a desire to learn new skills. Sylwia is a member of the Association of Accounting Technicians and the Institute of Certified Bookkeepers. She holds an AAT Level4 Diploma in Accounting, Level3 Certificate in Tax Accounting, Payroll Management Diploma. She is a Certified Adviser of the XERO, QUICKBOOKS and accredited by SAGE.

Sylwia is well organized and able to work to strict deadlines with a high degree of accuracy and keen attention to detail. She is always eager to contribute her knowledge and up-to-date skills.

Quality

Everything we do centers on providing services of the highest level of quality. We won’t stop until you’re 100% satisfied – that’s a guarantee.

Prices

Satisfying customers is our top priority. That’s why we believe in offering fair and transparent prices with no hidden fees or extra charges.

Efficiency

We pride ourselves on our efficient procedures and solutions, but we continually strive for improvement in order to deliver results more effectively.

LTD Company/Employees

 

Support for businesses through the Coronavirus Job Retention Scheme

Under the Coronavirus Job Retention Scheme, all UK employers with a PAYE scheme will be able to access support to continue paying part of their employees’ salary for those that would otherwise have been laid off during this crisis.

This applies to employees who have been asked to stop working, but who are being kept on the pay roll, otherwise known as “furloughed workers”. HMRC will reimburse 80% of their wages, up to £2,500 per month. plus, the associated Employer National Insurance contributions and minimum automatic enrolment employer pension contributions on that wage. This is to safeguard workers from being made redundant. Business can claim for a minimum of 3 weeks and for up to 3 months – but this may be extended.

The Coronavirus Job Retention Scheme will cover the cost of wages backdated to 1 March and is initially open for 3 months but will be extended if necessary.

-Employee must have been on company’s PAYE payroll on 28 February 2020, and be on any type of contract, including a zero-hour contract or a temporary contract.

-Employee will be eligible for the grant once have been furloughed, from 1 March.

-Once on furlough employee will not be able to work for the business, but can undertake training, as long as not: making money for business or providing services

-Employee will need to remain on furlough for a minimum of 3 weeks. However, can be placed on furlough more than once, and one period can follow straight after an existing furlough period, while the scheme is open. The scheme will be open for at least 3 months.

Calculation:

If employee worked for full year business can claim for the higher of either:

-the amount you earned in the same month last year

-an average of your monthly earnings from the last year

If employee is on PAYE for less than a year, business will claim for an average of monthly earnings since first payroll payment. The same arrangements apply if monthly pay varies such as if on a zero-hour contract.

Bonuses, commissions and fees are not included.

You can only submit one claim at least every 3 weeks, which is the minimum length an employee can be furloughed for.

Once HMRC have received your claim and you are eligible for the grant, they will pay it via BACS payment to a UK bank account.

You must pay the employee all the grant you receive for their gross pay, no fees can be charged from the money that is granted. You can choose to top up the employee’s salary, but you do not have to.

Company can use a portal to claim it and can use this scheme anytime during this period. We expect the scheme to be up and running by the end of April.

VAT payments

HMRC will support businesses by deferring Valued Added Tax (VAT) payments for 3 months.

If you’re a UK VAT registered business and have a VAT payment due between 20 March 2020 and 30 June 2020, you have the option to:

• defer the payment until a later date

• pay the VAT due as normal

Support for businesses paying tax: Time to Pay service

All businesses and self-employed people in financial distress, and with outstanding tax liabilities, may be eligible to receive support with their tax affairs through HMRC’s Time To Pay service.

These arrangements are agreed on a case-by-case basis and are tailored to individual circumstances and liabilities.

You are eligible if your business:

• pays tax to the UK government

• has outstanding tax liabilities

If you have missed a tax payment or you might miss your next payment due to COVID-19, please call HMRC’s dedicated helpline: 0800 0159 559.

If you’re worried about a future payment, please call us nearer the time.

Support for businesses through the Coronavirus Business Interruption Loan Scheme

The temporary Coronavirus Business Interruption Loan Scheme supports SMEs with access to loans, overdrafts, invoice finance and asset finance of up to £5 million and for up to 6 years.

The government will also make a Business Interruption Payment to cover the first 12 months of interest payments and any lender-levied fees, so smaller businesses will benefit from no upfront costs and lower initial repayments.

The government will provide lenders with a guarantee of 80% on each loan (subject to pre-lender cap on claims) to give lenders further confidence in continuing to provide finance to SMEs. The scheme will be delivered through commercial lenders, backed by the government-owned British Business Bank.

There are 40 accredited lenders able to offer the scheme, including all the major banks.

Please contact your bank to make application.

Other help

• a 12-month business rates holiday for all retail, hospitality, leisure and nursery businesses in England

• small business grant funding of £10,000 for all business in receipt of small business rate relief or rural rate relief

• grant funding of £25,000 for retail, hospitality and leisure businesses with property with a rateable value between £15,000 and £51,000

Wsparcie dla firm za pośrednictwem programu Coronavirus Job Retention Scheme

 

W ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme wszyscy brytyjscy pracodawcy korzystający z systemu PAYE będą mogli uzyskać dostęp do wsparcia w celu dalszego wypłacania części wynagrodzenia swoich pracowników tym, którzy w innym przypadku zostaliby zwolnieni podczas kryzysu.

Dotyczy to pracowników, którzy zostali poproszeni o zaprzestanie pracy, ale którzy są trzymani na liście płac, zwanych inaczej “furloughed workers”. HMRC zwróci 80% wynagrodzenia, do 2 500 £ miesięcznie, plus składki na ubezpieczenie społeczne NIC i minimalne składki pension contributions na podstawie tego wynagrodzenia. Ma to na celu ochronę pracowników przed zwolnieniem.

Firmy mogą ubiegać się o świadczenia minimalnie od 3 tygodnie do 3 miesięcy – ale może to zostać przedłużone.

Program ten pokryje koszty wynagrodzeń od 1 marca( jeżeli wynagrodzenia będę się kwalifikowaly) i początkowo będzie otwarty na 3 miesiące, ale w razie potrzeby program zostanie przedłużony.

-Pracownik musi znajdować się na liście płac firmy PAYE w dniu 28 lutego 2020 r. I być objęty dowolnym rodzajem umowy, w tym umową na zero godzin lub umową tymczasową.

-Pracownik będzie uprawniony do otrzymania wsparciajezeli zostanie uznany za “furloughed workers”od 1 marca.

-Pracownik nie będzie mógł pracować dla firmy, ale może podjąć szkolenie, o ile nie: przynosi zysku dla biznesu oraz świadczenie usług

-Pracownik musi pozostać jako “furloughed workers”przez co najmniej 3 tygodnie. Może jednak być więcej niż jeden raz, a jeden okres może nastąpić bezpośrednio po istniejącym, do momentu gdy program jest otwarty.

Obliczenie:

Jeśli pracownik pracował przez cały rok, biezemy pod uwage jako kwote jego wyplaty wyższą z następujących:

– kwota, którą zarobiłeś w tym samym miesiącu w zeszłym roku

-średnia miesięcznych zarobków z ostatniego roku

Jeśli pracownik jest zatrudniony przez system PAYE krócej niż rok, będzie brana średnich miesięcznych zarobków od pierwszej wypłaty. Te same ustalenia mają zastosowanie, jeśli miesięczna pensja jest różna, lub gdy umowa jest na zero godzin.

Bonusy, prowizje i opłaty nie są wliczone.

Możesz złożyć tylko jedną aplikacje co najmniej co 3 tygodnie, czyli minimalną długość, za którą pracownik może być “furloughed worker”.

Gdy HMRC otrzyma Twoja aplikacje i kwalifikujesz się do otrzymania pomocy, wypłatę dostaniesz za pośrednictwem płatności BACS na konto biznesowe w Wielkiej Brytanii.

Musisz wypłacić pracownikowi całą otrzymaną dotację z tytułu wynagrodzenia, od przyznanych pieniędzy nie można pobierać żadnych opłat. Możesz zdecydować o uzupełnieniu pensji pracownika, ale nie musisz.

Firma może skorzystać z portalu, aby aplikować o dofinansowanie , i może korzystać z tego programu w dowolnym momencie w danym okresie. Oczekujemy, że program zostanie uruchomiony do końca Kwietnia.

Płatności VAT

 

HMRC będzie wspierać firmy, odraczając płatności z tytułu podatku VAT na 3 miesiące.

Jeśli prowadzisz działalność w Wielkiej Brytanii i masz płatność podatku VAT w okresie od 20 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., możesz:

• odroczyć płatność do późniejszego terminu

• zapłacić podatek VAT jak zwykle

Wsparcie dla firm płacących podatek: usługa Time to Pay

 

Wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność self-emplyed i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej , mające zaległe zobowiązania podatkowe mogą kwalifikować się do otrzymania wsparcia w zakresie spraw podatkowych za pośrednictwem usługi HMRC Time To Pay.

Ustalenia te są dostosowane do sytuacji inwidualnej.

Masz prawo do tego wsparcia , jeśli Twoja firma:

• płaci podatek rządowi Wielkiej Brytanii

• ma zaległe zobowiązania podatkowe

W przypadku nieuiszczenia podatku lub kolejnej płatności z powodu COVID-19, zadzwoń na specjalną linię pomocy HMRC: 0800 0159 559.

Jeśli martwisz się o przyszłą płatność, skontaktuj się z nami bliżej terminu płatności.

Wsparcie dla przedsiębiorstw za pośrednictwem programu pożyczek Coronavirus Business Interruption Scheme

 

Tymczasowy program pożyczek Coronavirus Business Interruption Loan wspiera małe i średnie firmy w dostępie do pożyczek, kredytów w rachunku bieżącym, finansowania faktur i finansowania aktywów w wysokości do 5 milionów funtów przez okres do 6 lat.

Rząd dokona również płatności w celu pokrycia pierwszych 12 miesięcy płatności odsetek i wszelkich opłat pobieranych przez pożyczkodawcę, dzięki czemu mniejsze firmy skorzystają z odjęcia kosztów wstępnych i niższych początkowych spłat.

Rząd zapewni kredytodawcom gwarancję w wysokości 80% na każdą pożyczkę (z zastrzeżeniem górnego limitu roszczeń przed pożyczkodawcą). Program będzie realizowany za pośrednictwem komercyjnych pożyczkodawców, wspieranych przez rządowy British Business Bank.

Istnieje 40 akredytowanych kredytodawców, którzy są w stanie zaoferować program, w tym wszystkie główne banki.

Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby złożyć wniosek.

Inna pomoc

 

• 12-miesięczne urlop od Buiness rate dla wszystkich firm detalicznych, hotelarskich, rekreacyjnych i żłobków w Anglii

• dofinansowanie dla małych firm w wysokości 10 000 £ dla wszystkich przedsiębiorstw otrzymujących ulgi dla małych firm lub ulgi dla wsi ( small business rate relief or rural rate relief)

• dofinansowanie w wysokości 25 000 £ dla firm prowadzących handel detaliczny, hotelarstwo i rekreację posiadających nieruchomości o wartości podlegającej opodatkowaniu między 15 000 a 51 000 £

80% DOTACJI DLA SELF-EMPLOYED

 Kto może się ubiegac: 

• samozatrudniony, który złożył rozliczenie za rok podatkowy 2018/2019 * i nadal prowadzi działalność, 

• osoba zarejestrowana i prowadząca działalność jako self-employed po 6 kwietnia 2019, 

• samozatrudniony, prowadzacy działalność w momencie składania wniosku oraz zamierza prowadzić dzialalność w roku podatkowym 2020/2021 

• samozatrudniony , który stracił dochody z powodu COVID-19

 • osoba której zyski (proft)z samozatrudnienia nie przekraczaja £50 000 funtów. Zyski z samozatrudnienia powinny stanowić wiecęj niż połowe ogólnych dochodów podlegających opodatkowaniu, czyli samozatrudnienie powinno być główny źródłem dochodu. Średni zysk z samozatrudnienia z 3 poprzednich lat podatkowych (2016-17, 2017-18, 2018-19) nie powinien być wyższy niż £50 000 funtów, i zysk ten powinnien stanowić ponad połowe dochodu podlegającego opodatkowaniu za ten sam okres.

Jeśli samozatrudnienie zostalo założone w latach 2016-2019 , HMRC weźmie pod uwagę lata, za które zostało zlożone rozliczenie np: pierwsze rozliczenie za rok podatkowy 2017/18.

 Ile można uzyskać: 

Kwota dofinansowania to 80% z zysku z np: trzech ostatnich lat prowadzenia samozatrudnienia czyli:

 • rok podatkowy 2016 to 2017

 • rok podatkowy 2017 to 2018

• rok podatkowy 2018 to 2019 

• lub np: z dwóch ostatnich lat to zalezy jak długo jesteśmy samozatrudnieni. 

HMRC podsumuje zysk np: z trzech ostatnich rozliczeń, podzieli na 3 lata i kolejno podzieli przez 12 miesiące.

Maksymalnie można otrzymać £2,500 na miesiąc, przez 3 miesiące. Dotacja będzie wypłacona bezpośrednio na konto bankowe jako jedna płatność czyli np: £2,500x 3 miesiące = £7,500. 

Na dzień dzisiejszy tj 27/03/2020 jeszcze nie można składać wniosków, prawdopodobnie będą one dostepne dopiero w czerwcu. 

Zgodnie z informacjami na stronie rzadowej, HMRC będzie kontaktowac sie z osobami, ktore według nich spełniają warunki i bedą mogły ubiegać sie o pomoc finansową. 

HMRC OSTRZEGA!! , że dostęp do wniosku bedzie internetowo za pośrednictwem tylko oficjalnej strony GOV.UK. Prosimy uważać na sms oraz email z prośba podanie danych osobowych , detali bankowych. 

*Jeśli ktoś nie rozliczył sie za rok podatkowy 2018/19 może to zrobić do 23 kwietnia 2020, aby nadal ubiegać sie o dotacje.

Services

No job is too big or too small for SM Accounts! We can collect your paperwork or you can drop it all off.

Whatever your bookkeeping needs, we will design a bespoke bookkeeping package just for you.

Our Services Include A complete range of bespoke bookkeeping and business accounting services tailored to suit your company from Sole Traders (self-employed and partnership) to Limited Companies

(self-employed and partnership)

Sales and purchase ledger

Expenses

Supplier payments

Credit control

Bank reconciliation

VAT returns

Payroll/CIS

Pension auto-enrolment

Partnership returns

Self-Assessment

Submission to HMRC

Sales and purchase ledger

Bank & credit card reconciliation

VAT returns

Credit control

Cash flow forecasts

Management accounts

Directors & employee’s payroll

Dividend withdrawals and vouchers

Statutory accounts

Directors self-assessment

Corporation tax

Annual Returns

Submission to HMRC and Companies House

Flexible payroll runs

Payslips & reports

RTI submissions

Compliance with HMRC

P45’s P60’s 

P11D’s

Registration as a Contractor/Subcontractor

Verification of Subcontractors

CIS Returns

CIS Payment and deduction statements 

Contact us

Leave us a note and we will get back to you for a free consultation

  • 07732601053
  • sylwia@sm-accounts.com
  • Room 68, Building 51, Bordon Enterprise Park Budds Lane, Bordon, GU35 0FJ